Metodyk

Metodyk przedszkolny czuwa nad realizacją treści programowych: hospituje zajęcia nauczycieli, wspiera wdrażających się nauczycieli, monitoruje postępy edukacyjne i dokumentację dotyczącą obserwacji rozwoju dziecka.